Oct 6 – 8, 2022
Yonsei University
Asia/Seoul timezone

Contribution List

14 / 14
Philipp Gubler (JAEA)
10/6/22, 1:50 PM
Hidetoshi Taya (RIKEN)
10/6/22, 2:40 PM
Takafumi Niida (Tsukuba University)
10/7/22, 10:00 AM
Xu-Guang Huang (Fudan University)
10/7/22, 10:40 AM
Yi Yin (Lanzhou Inst. Mod. Phys.)
10/7/22, 11:20 AM
Xin-Li Sheng (CCNU, Wuhan)
10/7/22, 3:20 PM
Jinfeng Liao (Indiana University)
10/8/22, 10:00 AM
Hiroyuki Sako (Japan Atomic Energy Agency)
10/8/22, 11:20 AM